Krajowy System e-Faktur dla prawie wszystkich podatników?

09.10.2023 | Patrycja Kubiesa

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatnicy zajmujący się sprzedażą muszą wystawiać faktury ustrukturyzowane poprzez KSeF.

Niemniej jednak istnieje kilka wyjątków od tego obowiązku, obejmujące m.in. podatników bez siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, faktury wystawiania dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz podatników korzystających z określonych procedur szczególnych. Ponadto projekt rozporządzenia do ustawy przewiduje określone sytuacje, w których podatnicy nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych takie jak przejazd autostradą płatną, przewóz osób różnymi środkami transportu, i usługi związane z kontrolą ruchu lotniczego, które są zwolnione z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, o ile są odpowiednio udokumentowane zgodnie z przepisami.

W Krajowym Systemie e-Faktur podatnik ma możliwość:

1)        nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

2)        powiadamiania podmiotówo nadanych uprawnieniach do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur lub ich odebraniu;

3)        uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, posiadanych przez podmioty, o których mowa w art. 106nb;

4)        wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

5)        dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

6)        otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

7)        przechowywania faktur ustrukturyzowanych; oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;

8) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;

8a) przydzielania identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur ustrukturyzowanych wystawianych przez podatnika dla jednego odbiorcy;

8b) weryfikacji danych z faktur ustrukturyzowanych używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur

9)        analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Sprawdź pozostałe artykuły