Wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku. Stosujecie?

W myśl art. 28 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,3% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika od 1 stycznia 2024. Przypomnijmy, że do końca 2023 roku wynosiło ono 0,6%.

Wynagrodzenie płatnika wykazuje się w deklaracji PIT-4R.

„Skoro formularze deklaracji podatkowych (w szczególności PIT-4R) przewidują odrębne pole, w którym wskazuje się kwotę wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, to zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, brak jest obowiązku, aby składać odrębne pisma, w których wnioskuje się o potrącenie kwot tego wynagrodzenia z kwotami podatku należnego za bieżący okres. Z tego też względu, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania potrącenia. Taka informacja zostanie bowiem przekazana w rocznych deklaracjach o pobranych kwotach podatku dochodowego, w których to zostanie wskazana kwota potrąconego wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej.” 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.1.AW

Sprawdź pozostałe artykuły