Wyprzedajesz prywatną kolekcje obrazów? Czy musisz zakładać działalność gospodarczą?

Podatnicy często mają różne hobby. Niekiedy hobby staje się lukratywną opcją zarobienia dodatkowych pieniędzy. Z ciekawym wnioskiem o interpretację zgłosił się podatnik, którego kolekcja obrazów rozrastała się przez kilkanaście lat. W pewnym momencie postanowił spieniężyć dzieła sztuki. Jak to należy opodatkować?

„Wobec tego, przedmiotową sprzedaż przez Pana kolekcji (…) należy rozpatrywać w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie rzeczy ruchomych nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – nie będzie źródłem przychodu w rozumieniu tego artykułu.

 W konsekwencji – skoro jak sam wskazał Pan w uzupełnieniu podania, że: W momencie sprzedaży (tj. na dzień (…) 2023 r.) upłynęło ponad pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym pozyskał Pan ostatni z okazów wchodzących w skład sprzedanej kolekcji (…). Ostatni okaz pozyskał Pan do kolekcji w (…) 2022 r. (w drodze wymiany), a ostatni okaz nabył Pan (…) 2021 r. – zatem kwota uzyskana przez Pana z rzeczonej sprzedaży w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, że sprzedaż przez Pana (…) kolekcji (…) (o której mowa we wniosku) dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ww. poszczególnych okazów, wchodzących w jej skład – nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.” 0112-KDIL2-1.4011.703.2023.2.DJ

Sprawdź pozostałe artykuły