Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części poza VAT. Wiedziałeś? Nie jest to jednak takie proste.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności (zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego):

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Interpretacja z 2023 roku wskazuje, że nie można niekiedy mówić o ZCP, gdy nie ma personelu. Podnoszony został argument, że nie da się prowadzić działalności bez pracowników, zatem czynność zbycia tego przedsiębiorstwa by nie mogła być poza VAT.

„Natomiast o braku wyodrębnienia funkcjonalnego świadczy fakt, że przedmiot transakcji nie obejmuje w ogóle personelu, więc samodzielne prowadzenie działań gospodarczych możliwe będzie dopiero po zapewnieniu personelu przez Spółkę. W ramach planowanej transakcji Spółka wejdzie w posiadanie (…), jak i trzech maszyn krawieckich, hafciarki, materiałów do produkcji towarów, dodatków krawieckich oraz dwóch laptopów, ale przedmiot transakcji nie obejmuje personelu, który musi obsługiwać te składniki, aby przedsiębiorstwo mogło faktycznie funkcjonować. W opisanej przez Pana sytuacji, w celu prowadzenia działalności gospodarczej Spółka będzie zmuszona podjąć szereg czynności, takich jak m.in. przeprowadzenie rekrutacji pracowników. Zatem, sytuacja ta wyklucza możliwość stwierdzenia, że przenoszony majątek umożliwi kontynuację działalności prowadzonej dotychczas przez Pana, wyłącznie przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem sprzedaży. Tym samym, należy uznać, że Spółka nie będzie miała faktycznej możliwości prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w niezmienionym zakresie, wyłącznie w oparciu o nabyte składniki, bez konieczności angażowania dodatkowych składników lub podejmowania dodatkowych działań.” Pismo z dnia 16.08.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL3.4012.360.2023.2.MBN

Sprawdź pozostałe artykuły