POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

1.1 Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu jest FIRMA KiB Patrycja Jolanta Kubiesa Monika Magda Brzostowska s.c. zarejestrowana przy ul. Legionowej 30/105 , 15-281 Białystok

adres e-mail: biuro@kancelariakib.pl

 1. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.kancelariakib.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może przeglądać zawartość treści informacyjnych, kontaktować się z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego, zapisać się na szkolenie oraz zamówić informacje handlowe i marketingowe poprzez zapis na newsletter.
 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: FIRMA
 • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

1.3 Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • wykonania usługi lub zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 • marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
 • prowadzenia fanpage na portalu Facebook,
 • wysyłki newslettera w tym wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora, a także informacji o zmianach w podatkach itp. na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • obsługi wydarzenia, przekazanie informacji organizacyjnych związanych
  z przeprowadzanym szkoleniem,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 1. Podanie wymaganych danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, organizacji wydarzenia, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 2. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia, kontaktu i wysyłki newslettera.

1.4 Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
 • wypełnienie formularza zapisu na szkolenie podczas składania zamówienia;
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

1.5 Zakres przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
 • złożenia zamówienia przez formularz zapisu na: adres e-mail, numer telefonu, imię
  i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer identyfikacji podatkowej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą,
 • dokonania zapisu na newsletter: imię i nazwisko, adres e-mail,
 • złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, nazwa firmy, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

1.6 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
 • przez okres niezbędny do wykonania usługi szkolenia, a po tym czasie do 5 lat w celu udokumentowania usługi lub dochodzenia praw lub ewentualnych roszczeń,
 • udokumentowania wykonanej usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną do 2 lat od ostatniego kontaktu;
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,
 • zgodę na wysyłkę newslettera można odwołać poprzez wysłanie emaila na adres biuro@kancelariakib.pl.

1.7 Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
 • Dostawca Platformy szkoleniowej zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług:
  • AZ MEDIA Sp. z o.o., adres: Osiedle Młodych 10/11, 06-500 Mława, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000071328, NIP 5691887823,
 • Dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich, pocztowych a także usług prawnych i doradczych;
 • Podmioty obsługujące płatności internetowe PayU i PayPal będącymi odrębnymi administratorami danych.
 • Odbiorcą danych w zakresie publikacji komentarzy na fanpage jest Meta Platforms.

1.8 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • w celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

1.9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Polityka COOKIES

1 POLITYKA COOKIES SERWISU HTTPS://WWWkancelariakib.pl.

1.1 Stosowne definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem poprzez formularz kontaktowy,
 3. Serwis – serwis dostępny pod adresem www. Kancelariakib.pl za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość treści, zapisać się na szkolenie lub newsletter a także skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest FIRMA KiB Patrycja Jolanta Kubiesa Monika Magda Brzostowska s.c. zarejestrowana przy ul. Legionowej 30/105, 15-281 Białystok, adres e-mail: biuro@kancelariakib.pl

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

1.2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

1.3 Cele cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • Dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
 • Dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 • W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie: Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach. Dostawca korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technicznym warunkiem takich działań jest włącznie obsługi plików cookie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieci reklamowe Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi: https://www.google.com/ads/preferences/. Sposób, w jaki Google używa danych osobowych, po wyrażeniu zgody znajdziesz w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

1.4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Klikając ”Zgadzam się” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

1.5 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.