REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ONLINE

1.1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest:

FIRMA KiB Patrycja Jolanta Kubiesa Monika Magda Brzostowska s.c. zarejestrowana przy ul. Legionowej 30/105, 15-281 Białystok, NIP: 9662176228, REGON: 524912020

Szkolenia odbywają się on-line

1.2 Definicje

 1. Szkolenia online – szkolenia zdalne prowadzone przez osobę wskazaną przez Organizatora w czasie rzeczywistym i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej, która umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywających w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym.
 2. Szkolenia w trybie VOD– szkolenia nagrane i udostępniane w formie nagrania na Platformie Szkoleń Online.
 1. Platforma Szkoleń Online– platforma do prowadzania Szkoleń online oparta na formie wideokonferencji, umożliwiająca udział w szkoleniu prowadzonym na żywo i w formie nagrania, w czasie rzeczywistym, z dostępem przekazywanym uczestnikowi przez Organizatora.
 2. Portal Klienta– portal dostępny pod adresem: www.kancelariakib.pl, każdy Uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp, szczegółowe informacje są przesyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na szkolenie.
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 4. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną lub prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych dokonuje transakcji, która uznana zostanie za niezawodową.
 5. Uczestnik – wyznaczona przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu. Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego .
 6. Materiały szkoleniowe – autorskie materiały wspomagające proces szkolenia, wykorzystywane w trakcie jego trwania przez trenerów/wykładowców oraz Uczestników Szkolenia, rozumiane jako instrukcje, pliki pdf – podręczniki, ćwiczenia, nośniki elektroniczne przekazane przez Organizatora Uczestnikom.

1.3 Warunki zawierania umowy

 1. Umowa o wykonanie Szkoleń zawarta na podstawie złożonego przez Zamawiającego elektronicznego zamówienia, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku szkolenia on-line na żywo, upływa najpóźniej 2 (słownie: dwa) dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 4. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się w Ofercie Szkoleniowej.
 5. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować przed Szkoleniem, na podstawie przesłanego zamówienia.
 6. Udział w Szkoleniu, możliwy jest po zaksięgowaniu się płatności na rachunku bankowym, co najmniej 2 (słownie: dwa) dni robocze przed terminem Szkolenia. Termin płatności oznacza datę wpływu należności na konto Organizatora.
 7. Dane podane w zamówieniu na Szkolenie są danymi do faktury. Faktury za Szkolenie będą przesyłane w wersji papierowej lub elektronicznej po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.
 8. W przypadku Szkolenia w trybie VOD, umowa o wykonanie Szkoleń zostanie zawarta na podstawie złożonego przez Zamawiającego elektronicznego zamówienia, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

1.4 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania ze szkoleń jest posiadanie urządzenia (komputer, laptop, tablet, smartphone) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych, np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox lub Microsoft Edge z możliwością zapisu plików cookies. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach oraz posiadanie aktywnego konta mailowego.
 2. W przypadku Szkoleń online warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia (komputer, laptop) ze stałym podłączeniem do Internetu (Szybkość pobierania/przesyłania: minimalna 2 Mb/s / 128 kb/s; zalecana 4 Mb/s / 512 kb/s) wraz z jedną z przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, FireFox lub Microsoft Edge) wyposażonego w mikrofon lub słuchawki. Dokładne wymagania techniczne oraz instrukcja konfiguracji dla danego Szkolenia online wraz z warunkami, na jakich jest ono realizowane, prezentowana jest w Ofercie Szkoleniowej. Dodatkowo, niezbędne informacje przekazywane są również Uczestnikowi przed realizacją Szkolenia Zdalnego.

1.5 Zobowiązania stron

 1. Do obowiązków Organizatora należy:
 • przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zamówionego Szkolenia w zakresie i na zasadach określonych w Ofercie Szkoleniowej;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkoleń;
 • przygotowanie programu oraz harmonogramu Szkolenia;
 • w przypadku Szkoleń online: przekazanie pocztą elektroniczną (na wskazany w zamówieniu adres mailowy) informacji dotyczących realizacji Szkolenia online(m.in. link do platformy, datę i czas realizacji usługi, wymagania techniczne) oraz zapewnienie transmisji Szkolenia za pomocą dedykowanej platformy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów technicznych ze strony Uczestnika opisanych w §1.4. Dostęp do Platformy Szkoleń online. Uczestnikowi Szkoleń online Organizator zapewnia możliwość komunikacji z trenerem/wykładowcą w czasie rzeczywistym Szkolenia – może się z nim komunikować, zadawać pytania i odpowiadać na pytania trenera werbalnie oraz za pomocą czatu będącego częścią składową Platformy Szkoleń online;
 • dostarczenie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych, w formie elektronicznej lub w formie drukowanej w zależności od rodzaju Szkolenia;
 • wystawienie Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje. W przypadku Szkoleń online uczestnictwo będzie potwierdzane poprzez rejestr logów. Natomiast certyfikat będzie przekazywany w formie PDF, udostępniany na podany w formularzu zapisów adres e-mail. Na specjalne życzenie Uczestnika Szkolenia online certyfikat może być wystawiony w formie papierowej i przesłany pocztą na adres wskazany przez Uczestnika;
 • przygotowanie i przekazanie dostępu do szkoleń Uczestnikowi zgodnie z zasadami określonymi w Ofercie Szkoleniowej.
 1. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:
 • uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i prowadzącego Szkolenie;
 • w przypadku Szkoleń online połączyć się według udostępnionej instrukcji logowania w określonym w czasie oraz przestrzegać zasad określonych w Regulaminie;
 • zapłacić Organizatorowi za przeprowadzone Szkolenie.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia na żywo w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej lub innych niezależnych od Organizatora powodów, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu, czy też miejsca, zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika, niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora Szkolenia informacji o zmianie terminu, czy też miejsca Szkolenia.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników określonych w ofercie szkoleniowej.
 2. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Szkolenia, jeśli takie było spowodowane brakiem dostępu do infrastruktury technicznej po stronie Zamawiającego opisanej w § 1.4.

1.6 Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez pracowników FIRMA objęte prawami autorskimi.
 2. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność.
 3. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 4. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z póź. Zm.), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 5. Wszelkie materiały powstałe w trakcie Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 6. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
 7. Reprodukowanie, rozpowszechnianie w Internecie, kopiowanie, nagrywanie, powielanie fragmentów i całości merytoryki Szkoleń, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek inna forma korzystania z materiałów edukacyjnych, wykraczające poza cel edukacyjny, jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania mikrofonu Uczestnika w przypadku odbiegającego od przyjętych norm zachowania Uczestnika.

1.7 Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

 1. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi co do Szkoleń już rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: szkolenia@kancelariakib.pl
 3. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Szkoleń.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 • za wystąpienie po stronie Uczestnika szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Szkoleń;
 • za utrudnienia w pracy lub niemożności pracy z materiałem edukacyjnym z powodu braku transmisji lub nieprawidłowej transmisji, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 • w przypadku Szkoleń online za nieprawidłowe przygotowanie urządzeń technicznych (komputer, laptop, tablet, telefon, smartphone);
 • za awarie urządzeń i systemów wspomagających urządzenia Uczestnika oraz błędne ich przygotowanie oraz konfigurowanie;
 • za nagłe przerwanie Szkolenia online z winy dostawcy narzędzia do Szkoleń online.
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści oraz z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. W sprawach nieregulowanych zapisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Strony poddają wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z tytułu organizacji szkoleń wg zapisów regulaminu pod jurysdykcję sądów polskich.

1.8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkoleń w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1.1 pkt.1. lub drogą mailową.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
 • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
 • przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
 • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
 • oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 1.7 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

1.9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator:
 2. FIRMA KiB Patrycja Jolanta Kubiesa Monika Magda Brzostowska s.c. zarejestrowana przy ul. Legionowej 30/105, 15-281 Białystok
 3. Platforma szkoleń online jest prowadzona przez procesora danych: AZ MEDIA Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Mławie, adres: Osiedle Młodych 10/11, 06-500 Mława.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zapewnienie udziału w Szkoleniu online – podstawę prawną stanowi wykonanie umowy w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu Zdalnym (art. 6 ust. 1 pkt b RODO w zw. z ustawą z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeksem cywilnym),
 2. rozliczenie usługi – podstawe prawną stanowi wystawienie dokumentu sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 3. korespondencja – w celu odpowiedzi na zadawane pytania jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych wskazanych w treści zgłoszenia na Szkolenie online jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Szkoleniu Zdalnym.
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania te dane na postawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Organizator wskazuje, iż w trakcie zgłoszenia Uczestnik może zostać poproszony o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych usług Organizatora.
  6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. O wycofaniu uprzednio udzielonej zgody należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej: biuro@kancelariakib.pl
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych Serwisu internetowego znajdują się w Polityce prywatności : www.kancelariakib.pl

1.10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023.
 3. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: biuro@kancelariakib.pl