PIT-R dla członków komisji wyborczej.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 13 pkt 5 wskazuje, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.

Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 17 updof wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich- do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

W związku z powyższym, jeżeli wypłacane jest wynagrodzenie członkom komisji wyborczej do wysokości 3000 zł, należy sporządzić zeznanie PIT-R.

„(…)diety, które zostaną wypłacone członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz członkom Sołeckich Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach sołtysów i do rad sołeckich na terenie Gminy można zakwalifikować do diet, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co przesądza, że korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej 3.000 zł miesięcznie. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego nie będzie zobowiązany do pobrania od wypłaconych diet zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu Informacji PIT-R za rok podatkowy, w którym zostaną wypłacone podatnikowi kwoty przedmiotowych diet, w której Wnioskodawca w odpowiedniej pozycji wykaże wypłaconą kwotę, która jest wolną od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” Pismo z dnia 11.04.2019 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG

Sprawdź pozostałe artykuły