Kiedy można sprzedać bez podatku nieruchomość oddziedziczoną?

W przypadku otrzymania nieruchomości w spadku ustawodawca wprowadził swego rodzaju preferencje. O ile mieszkanie jest sprzedawane przed upływem 5 lat od nabycia, podatnicy muszą rozpoznać przychód z tytułu zbycia nieruchomości.

Jednak sytuacja wygląda odmiennie w przypadku zbycia nieruchomości odziedziczonej w spadku. Okres 5 letni bowiem liczy się od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiorcę. Może zatem dojść do sytuacji, że podatek nie powstanie. Podkreślić należy, że owe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny.

„W przedmiotowej sprawie datą nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień nabycia prawa własności nieruchomości przez Pani rodziców do majątku wspólnego.

Zatem, skoro Pani rodzice wybudowali dom na działce stanowiącej ich majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską w latach 60-tych ubiegłego stulecia, to pięcioletni okres liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawcę niewątpliwie upłynął.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie 18 lipca 2023 r., odziedziczonej nieruchomości (działki z domem) nie stanowi dla Pani źródła przychodu, gdyż zostało ono dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie do majątku wspólnego przez spadkodawcę i jego małżonkę. W konsekwencji, nie jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku od uzyskanej ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości kwoty.
0112-KDIL2-1.4011.775.2023.1.KF

Sprawdź pozostałe artykuły