Podatek minimalny. Jaka jest stawka i kto nie musi go płacić?

Podatek minimalny obejmuje podatników CIT. Wynosi 10% podstawy opodatkowania.

Podatek minimalny dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym:

1)ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, , w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

W trakcie roku podatkowego podatnik nie ma obowiązku wpłacać zaliczek na podatek minimalny. Dopiero po zakończonym roku podatkowym podatnik składa do deklaracji CIT/8 załącznik CIT/M. To w owym załączniku wykazuję się wysokość podatku minimalnego.

Ustawodawca uregulował, jacy podatnicy nie płacą podatku minimalnego. Są nimi m.in. ci podatnicy, którzy:

1)w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;

2)będących przedsiębiorstwami finansowymi;

3)jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

4)  których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:

a)bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%:

–udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub

–ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,

b)innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Sprawdź pozostałe artykuły